AKTUALNOŚCI    WYPOŻYCZALNIA    REGULAMIN    SKLEP "GIERKA"    KOMIS    INSTRUKCJE    PIROGRAFIA    WSPÓŁPRACA    KONTAKT 


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER

1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier, prowadzonej przez firmę Aleksandra Cebo, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 37083/2010, NIP 6291392277, REGON 241514749, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającym.

2. Wypożyczającym może zostać każda osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego), która przy pierwszym wypożyczeniu podpisze Formularz zapisu do wypożyczalni. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Wypożyczenie gier i oddanie następuje w siedzibie sklepu i w czasie jego otwarcia. Informacje o tym czasie podane są na stronie kontakt oraz w samym sklepie.

4. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni bez odpowiedniej adnotacji w karcie nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.

5. Fakt wypożyczenia oraz zwrotu gry odnotowywany jest przez pracownika wypożyczalni na karcie Wypożyczającego i potwierdzony podpisami Wypożyczającego i pracownika wypożyczalni.

6. Wypożyczający może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 2 gry.

7. Niepełnoletnim Wypożyczającym nie przysługuje prawo do wypożyczenia gier określonych limitem wiekowym jako 18+.

8. Minimalny okres wypożyczenia wynosi 1 dzień. Możliwe jest indywidualne ustalenie czasu wypożyczenia, który wpisany zostaje do karty Wypożyczającego.

9. Dopuszcza się prolongatę terminu zwrotu gry. O prolongatę należy zwrócić się osobiście, telefonicznie lub mailowo (w tym przypadku konieczne jest także mailowe potwierdzenie prolongaty) najpóźniej w pierwotnie ustalonym dniu zwrotu. Prolongata nie ma zastosowania w przypadku gier zarezerwowanych przez innego Wypożyczającego lub wcześniejszego łamania regulaminu przez Wypożyczającego.

10. W przypadku braku zgłoszenia chęci prolongaty po przekroczeniu uzgodnionego terminu Wypożyczalnia będzie naliczała opłatę dodatkową za przetrzymanie określoną w cenniku.

11. Przy przekroczeniu terminu zwrotu gry o 3 dni Wypożyczalnia wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu gry. Koszt wysłania przypomnienia naliczany jest wg stawki określonej w cenniku. Przypomnienie wysyłane jest przez SMS lub w formie mailowej.

12. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest na stanie Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie, e-mailem (konieczne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika emailem zwrotnym) lub osobiście.

13. W momencie wypożyczenia gry pobierana jest z góry kaucja.

14. Opłaty i kaucje za wypożyczenie gry zgodne są z cennikiem.

15. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni do momentu zwrotu do Wypożyczalni.

16. Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów gry zgodna jest ze spisem. Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność w wypadku uszkodzenia lub utraty gry lub części jej elementów. Odpowiedzialność ta jest wyłączona w wypadku działania siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od stron, któremu nie można było zapobiec lub gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Wypożyczalni.

17. W wypadku, gdy gra zostanie uszkodzona i/lub zdekompletowana, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny detalicznej nowej gry, wskazanej w cenniku (nie obowiązują wówczas żadne ceny promocyjne). Pobrana zgodnie z pkt. 13 Regulaminu kaucja zostaje zaliczona na poczet omawianej w niniejszym punkcie opłaty. Z chwilą uiszczenia opłaty własność uszkodzonej lub zdekompletowanej gry przechodzi na Wypożyczającego.

18. W wypadku, gdy uszkodzenie i/lub zdekompletowanie gry nie jest znaczne i naprawa jest możliwa i uzasadniona ekonomicznie, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kosztów tej naprawy, nie więcej niż do wysokości ceny brutto za wypożyczoną grę. Koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnię.

19. Po uzgodnieniu z pracownikiem wypożyczalni możliwe jest odkupienie uszkodzonych/zgubionych elementów gry (o ile jest to możliwe) lub odkupienie identycznej pozycji przez Wypożyczającego. W takim przypadku kaucja zwracana jest po dostarczeniu do wypożyczalni przedmiotowego towaru.

20. Wypożyczający zobowiązuje się do naprawienia szkody w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.

21. Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu po zwróceniu nie uszkodzonej gry, pomniejszona o opłatę za cały okres wypożyczenia.

22. Wypożyczającemu przysługuje 5% rabatu na zakup w sklepie nowego egzemplarza zwracanego tytułu. Zniżka nie obowiązuje w wypadkach opisanych w pkt. 17 i 18 i dotyczy tylko sprzedaży w siedzibie sklepu.

23. Jeżeli na żądanie Wypożyczalni wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata służących Wypożyczalni wierzytelności, Wypożyczalni przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

24. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest cennik wypożyczalni.

25. Dane osobowe Klientów przekazywane Wypożyczalni w momencie rejestracji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta wykorzystywane są jedynie w celu realizacji usług wypożyczania gier i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom ani osobom. Wypożyczający ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania i aktualizowania. Wypożyczający ma prawo w dowolnym momencie żądać usunięcia z bazy jego danych, co jest równoznaczne z wypisaniem z wypożyczalni.

26. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, wynikające z obowiązku dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub ze zmian w działalności firmy, obowiązują od dnia ich opublikowania. Publikacja nastąpi w widocznym miejscu na terenie Wypożyczalni i na stronie internetowej.

Dane kontaktowe: tel. 505 609 721, e-mail: kontakt@acebo.pl


Kontakt: Aleksandra Cebo, tel. 505 609 721, e-mail: kontakt@acebo.pl

POLECANE STRONY
 Galeria zdjęć z podróży FOTOPODRÓZE.ART.PL  Agencja ubezpieczeniowa www.jpielgrzym.pl  Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Copyright © 2010-2013 Aleksandra Cebo